جمعه 11 فروردین 1402

همکاران

شریفه حاجیان – معاون کتابخانه دانشگاه هنر اصفهان

ملیحه درخوش – معاون فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

ژاله فاضل – معاون کتابخانه دانشگاه اصفهان

اشرف فدایی – معاون کتابخانه دانشگاه علامه طباطبائی

مریم قاسمی – معاون کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان