جمعه 11 فروردین 1402

نیازسنجی دوره های آموزشی

با تكميل  فرم نظرسنجی، در برنامه ريزی دوره های آموزشی ويژه مديران و كتابداران كتابخانه های دانشگاهی مشاركت فرماييد