دوشنبه 7 آذر 1401

نیازسنجی دوره های آموزشی

با تكميل  فرم نظرسنجی، در برنامه ريزی دوره های آموزشی ويژه مديران و كتابداران كتابخانه های دانشگاهی مشاركت فرماييد