جمعه 11 فروردین 1402

خط مشی

 • هدف:
 • کارگروه آیین نامه ها و استانداردها با هدف بررسی، تدوین و انتشار آیین نامه ها و استانداردهای موردنیاز کتابخانه های دانشگاهی ایران به وجود آمده است.
 • این کارگروه دارای وظایف زیر است:
  – گرداوری آیین نامه ها و خط مشی های مکتوب و تصویب شده در کتابخانه های دانشگاهی ایران
  – تدوین آیین نامه ها و خط مشی های موردنیاز کتابخانه های دانشگاهی منطبق با نیازهای موجود و استفاده از تجربیات مستند و معتبر کتابخانه های دانشگاهی داخل و خارج ایران
  – تدوین آیین نامه ها و خط مشی های موردنیاز کتابخانه های دانشگاهی با رویکرد آینده نگری در کتابخانه های دانشگاهی ایران
  – گردآوری و بررسی استانداردهای موجود در زمینه کتابخانه های دانشگاهی در داخل و خارج ایران
  – تدوین و انتشار استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
  – ارتباط و همکاری با نمایندگان کتابخانه های دانشگاهی
  – ارتباط و همکاری با انجمن ها و موسسات مرتبط با هدف و وظایف کارگروه
  – انتشار اطلاعات، مصوبات و صورتجلسات کارگروه در وبسایت کتابخانه های دانشگاهی