جمعه 11 فروردین 1402

برنامه پیش همایش

(تمام شد)

برنامه پیش همایش کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های کشور (۲۳ شهریور ۱۴۰۰)

لینک ورود به جلسه https://vc.sharif.edu/ch/library

ارائه کنندگانبرنامهساعتردیف
تلاوت قرآن کریم۸:۴۵ – ۸:۵۰۱
سرود ایران ۸:۴۵ – ۸:۵۰ ۲
علی باقری بردی و شانت باغرامخیر مقدم دبیران همایش ۸:۵۰ – ۸:۵۵ ۳
گزارش کمیته اجرایی ۸:۵۵ – ۹ ۴
نماهنگ ۹ – ۹:۰۵ ۵
سوسن اصیلی (معاون فنی کتابخانه)ارائه گزارش کتابخانه دانشگاه تهران ۹:۰۵ – ۹:۱۵ ۶
حسین کازهی (معاون کتابخانه) ارائه گزارش کتابخانه دانشگاه بیرجند ۹:۱۵ – ۹:۲۵ ۷
حوریه آقابابا (رییس اداره فنی و الکترونیک کتابخانه) ارائه گزارش کتابخانه دانشگاه الزهرا ۹:۲۵ – ۹:۳۵ ۸
مریم قاسمی (معاون کتابخانه) ارائه گزارش کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان ۹:۳۵ – ۹: ۴۵ ۹
پرسش و پاسخ ۹:۴۵ – ۹:۵۵ ۱۰
نماهنگ ۹:۵۵ – ۱۰ ۱۱
زهره عباسی (مدیر کتابخانه) ارائه گزارش کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد ۱۰ – ۱۰:۱۰ ۱۲
علی حاتمی (مدیر کتابخانه) ارائه گزارش کتابخانه دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۰:۱۰ – ۱۰:۲۰ ۱۳
سودابه ترابیان (کارشناس مسئول بخش اطلاع رسانی) ارائه گزارش کتابخانه دانشگاه شهرکرد ۱۰:۲۰ – ۱۰:۳۰ ۱۴
فاطمه صادقی (کارشناس مسئول کتابخانه) ارائه گزارش کتابخانه دانشگاه یزد ۱۰:۳۰ – ۱۰:۴۰ ۱۵
پرسش و پاسخ ۱۰:۴۰ – ۱۰:۵۰ ۱۶
نماهنگ۱۰‌:۵۰ – ۱۰:۵۵۱۷
حیدر اسماعیلی (معلون کتابخانه)ارائه گزارش کتابخانه دانشگاه کردستان۱۰:۵۵ – ۱۱:۰۵۱۸
حسن خانی (مدیر کتابخانه) ارائه گزارش کتابخانه دانشگاه صنعتی قوچان۱۱:۰۵ – ۱۱:۱۵۱۹
محسن باقری (مدیر کتابخانه) ارائه گزارش کتابخانه دانشگاه اراک۱۱:۱۵ – ۱۱:۲۵۲۰
منصور کوهی رستمی ( مدیر کتابخانه) ارائه گزارش کتابخانه دانشگاه شهید چمران اهواز۱۱:۲۵ – ۱۱:۳۵۲۱
پرسش و پاسخ۱۱:۳۵ – ۱۱:۴۵۲۲
نماهنگ۱۱:۴۵ – ۱۱:۵۰۲۳
علی باقری بردی و شانت باغرامبحث آزاد و جمع بندی۱۱:۵۰ – ۱۲:۱۰۲۴
نماهنگ۱۲:۱۰ – ۱۲:۱۵۲۵