جمعه 11 فروردین 1402

برنامه همايش

برنامه همايش كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي كشور- 25 آبان 1400

دانشگاهارائه کنندگانبرنامهساعتردیف
تلاوت قرآن کریم۸:۴۵ – ۸:۵۰۱
سرود ایران ۸:۴۵ – ۸:۵۰ ۲
خلیج فارس – صنعتی شریفعلی باقری بردی و شانت باغرامخیر مقدم دبیران همایش ۸:۵۰- ۹:۰۰ ۳
فردوسی مشهداستاد محمدحسین دیانیافتتاح سخن ۹:۰۰ – ۹:۱۰ ۴
نماهنگ ۹:۱۰ – ۹:۱۵ ۵
تهرانسوسن اصیلی (معاون فنی کتابخانه)بررسي مسائل مرتبط با منابع انساني در كتابخانه‌هاي دانشگاهي: چارت سازماني، آموزش، حقوق و مزايا ۹:۱۵ – ۹:۳۵۶
سمنانروح‌اله خادمیتحليل وضعيت ساختمان و تجهيزات كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي وزارت عتف در مقايسه با استاندارد كتابخانه‌هاي دانشگاهي ۹:۳۵ – ۹:۵۵ ۷
هنر اصفهانآرمین بهرامینکاربرد RFID: گزارشی از تجربه دانشگاه هنر اصفهان ۹:۵۵ – ۱۰:۱۵ ۸
فردوسی مشهدزهره عباسی ارزيابي نرم‌افزارهاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي: تجربه زيسته كاربران ۱۰:۱۵ – ۱۰:۳۵ ۹
پرسش و پاسخ ۱۰:۳۵ – ۱۰:۴۵ ۱۰
نماهنگ ۱۰:۴۵- ۱۰:۵۰ ۱۱
رازی کرمانشاهحمید احمدی خدمات در کتابخانه های دانشگاهی ایران ۱۰‌:۵۰ – ۱۱:۱۰ ۱۲
الزهراماندانا نوربخشکتابخانه‌های دانشگاهی و چالش تأمین منابع دیجیتال فارسی ۱۱:۱۰ – ۱۱:۳۰ ۱۳
کشاورزی و منابع طبیعی ساریسیدمهدی امینی نسبتحلیل عوامل مؤثر در تخصیص بودجه در کتابخانه‌های دانشگاهی با استفاده از مدل SWOT ۱۱:۳۰ – ۱۱:۵۰ ۱۴
Inland Norway Universityمحمود خسروجردینقش کتابخانه‌های دانشگاهی در جنبش علم باز در نروژ ۱۱:۵۰ – ۱۲:۱۰ ۱۵
پرسش و پاسخ ۱۲:۱۰ – ۱۲:۲۰ ۱۶
نماهنگ ۱۲:۲۰ – ۱۲:۲۵ ۱۷
خلیج فارس – صنعتی شریف علی باقری بردی و شانت باغرامبحث آزاد و جمع بندی ۱۲:۲۵ – ۱۲:۴۵ ۱۸
نماهنگ ۱۲:۴۵ – ۱۲:۵۰ ۱۹

برنامه همايش كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي كشور- 26 آبان 1400

دانشگاهارائه کنندگانبرنامهساعتردیف
تلاوت قرآن کریم۸:۴۵ – ۸:۵۰۱
سرود ایران ۸:۴۵ – ۸:۵۰ ۲
خلیج فارس – صنعتی شریفعلی باقری بردی و شانت باغرامخیر مقدم دبیران همایش ۸:۵۰- ۹:۰۰ ۳
فردوسی مشهداستاد رحمت اله فتاحیپویاسازی کتابخانه های دانشگاهی: نقش‌ ها و کارکردهای نو ۹:۰۰ – ۹:2۰ ۴
نماهنگ ۹:2۰ – ۹:2۵ ۵
کردستان حیدر اسماعیلی سنجش منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دانشگاهی در ایران ۹: 2۵ – ۹:4۵ ۶
شهید چمران اهواز، شوشترالهام عبداله پوردستیابی به منابع اطلاعاتی کتابخانه های دانشگاهی در طول همه گیری کوود۱۹ (چالش ها و راهکارها) ۹: 4۵ – 10:05 ۷
شاهد تهرانعلی شرفی شناسایی مؤلفه ها و چالش های موثر بر منابع اطلاعاتی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها و راهکارهای رفع آن 10:0۵ – ۱۰:2۵ ۸
Los Angeles Southwest College Libraryپریسا سمائی چالش های کتابخانه کالج های کالیفرنیا در دوران کرونا ۱۰: ۲۵ – ۱۰:۴۵ ۹
پرسش و پاسخ ۱۰: 4۵ – ۱۰:5۵ ۱۰
نماهنگ ۱۰:5۵- ۱1:00 ۱۱
علامه طباطبائی سیدمهدی طاهری کتابخانه های دانشگاهی به عنوان مراکز داده و رسانه در عصر تحول دیجیتالی ۱۱:0۰ – ۱۱:2۰ ۱۲
هنر اصفهانشریفه حاجیانتحلیل محتوای پایان‌نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد با موضوع ساختمان کتابخانه ها ۱۱:2۰ – ۱۱:4۰ ۱۳
سمنانمرتضی اشرفیمروری بر تجهیزات نوین در کتابخانه ها ۱۱:4۰ – 12:00 ۱۴
پرسش و پاسخ 12:00 – ۱۲:۱۰ ۱۵
نماهنگ۱۲:۱۰ – ۱۲:15۱۶
ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریمحمدجواد دهقانیایجاد شبکه ملی کتابخانه دیجیتال: فرصت ها و چالش ها۱۲:15 – ۱۲:4۵۱۷
خلیج فارس – صنعتی شریف کمیته اجرایی همایش، علی باقری بردی و شانت باغرام جمع بندی و اختتامیه ۱۲:4۵ – 13:15 ۱۸
نماهنگ 13:15 – 13:20۱۹